Uzņēmējdarbība

Saimnieciskā darbība

Pagasta lielākās lopkopības, zemkopības saimniecības - SIA "AIVA 4", IND "ALEKS KO", ZS "Laukmaļi", ZS "Smirnovi", SIA "Strādnieks", SIA "Untas", ZS "Alkšņļi", ZS Salmaņi, ZS Joksti, ZS Līdumi, ZS Kolna Morāni, ZS Bajāri, ZS Dagumnieki, ZS Lāses, ZS Morāni, ZS Silvijas, ZS Jaunliepu mājaS. Z/S Zemeņkalni nodarbojas ar aveņu un ābolu audzēšanu. SIA Untas – ar kartupeļu audzēšanu.

Mazumtirdzniecības uzņēmumi - SIA "AllaDin Plus", ZS "Jāņāres", SIA "Rikavas Ozoliņi", IND "Santa", veikals "Sābri" (SIA Garisones)

Putnkopība, aitkopība - ZS Ķērpji, ZS Pīlādži

Piena un gaļas saimniecības - ZS Imanta

Jokstu ciemā uz Rēzeknes upes atrodas Jokstu HES (Z/S Celmiņi 1)

Biedrības

"Asniņš"

 • veicina sadarbību starp ģimenēm Rikavas pagastā un Latviju, ģimeņu lomu sociālajā dzīvē
 • uzlabo dzīves kvalitāti lauku bērniem Rikavas pagastā un Latvijā
 • aktīvi piedalās kultūrvides veidošanā, vēsturisko vērtību un dabas saglabāšanā, kā arī sporta un atpūtas aktivitāšu attīstīšanā Rikavas pagastā un Latvijā
 • iesaiste dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldības, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai

"Biedrība Rikavas Sofia"

 • kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana
 • bērnu un jauniešu izglītojošo un sporta pasākumu organizēšana

"Cilvēka bērns"

 • rakstnieka Jāņa Klīdzēja piemiņas iemūžināšana
 • rakstnieka literārā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, ieskaitot izdevējdarbību
 • Jānim Klīdzējam veltītu pasākumu organizēšana

Biedrība "RIKA"

 • sekmē sabiedrības vienlīdzību kultūras un sociālajā jomā
 • veicina iedzīvotāju ilgtspējīgu līdzdalību kultūras un sociālo jautājumu risināšanā
 • palīdz cilvēkiem ar sociālajām problēmām un atšķirībām kultūrā integrēties sabiedrībā
 • aktivizē un iesaista lauku iedzīvotājus lauku problēmu risināšanā un līdzdalībai pašvaldību darbā
 • paaugstina iedzīvotāju ieinteresētību aktīvi iesaistīties pagasta sabiedriskajā dzīvē, veidojot mākslinieciskās pašdarbības pulciņus un kolektīvus, dažādu dzīves iemaņu apgūšan, folkloras tradīciju saglabāšanā, sporta pasākumu organizēšanā

Biedrība "SINDAS"

 • veicina bērnu un jauniešu sportisku dzīvesveidu un aktīvu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu
 • sekmē un organizēt kultūras un izklaides aktivitātes
 • aktīva jauniešu iesaistīšana pasākumu organizēšanā
 • veicina lauku iedzīvotāju, īpaši ģimeņu, dzīves kvalitātes uzlabošanu
 • veicina apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu

Mednieku klubs "RIKAVA"

 • medību un ar to saistīto pasākumu organizēšana kluba biedriem
 • mednieku kvalifikācijas celšana un izglītošana tādos jautājumos, kā jauno mednieku sagatavošana im medību vadītāju apmācība
 • teorētiskās un praktiskās palīdzības sniegšana kluba biedriem medību produkcijas pirmapstrādē un realizācijā, biotehnisko pasākumu veikšanā un citos jautājumos

SIA "RIMANAUDIO" - mākslinieku darbība

Click to listen highlighted text!