Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

Publicēts: 25.03.2021

Atjaunots: 27.11.2023

Projekta apraksts

Aktuālā informācija par projektu ir pieejama: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/

Projekta nosaukums:

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

 

 

Projekta numurs:

Nr.9.2.2.1./15/I/005

Galvenās projekta aktivitātes:

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros ar kopējo summu 8 596 069,00  EUR, no tiem 7 398 389.50 EUR (86%)  ir ESF līdzfinansējums.

Tiks novērtētas 462 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskaidrotu, kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.

387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama aprūpe mājās un dienas centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un cita veida atbalsts.

3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs – viņi atradīs mājas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai adoptētājiem.

Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar garīgajiem un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī par bērniem, kas aug ārpus ģimenēm.

Projekta īstenošanas laiks:

Projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projektu īsteno:

Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un VSAC “Latgale”

Kontaktpersona:

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar bērniem un ģimenēm: Zita Bautre, tālr.: 64607184, 26531497, e-pasts: zita.bautre@rezeknesnovads.lv, kā arī Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.

Aktualitātes

08.03.2019

Latgales reģiona bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!