Gaigalavas pamatskola

Adrese: Skolas iela 5, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4618

Tālrunis:  64644519

Epasts:  gaigalava@saskarsme.lv

Mājas lapa: http://skola.gaigalava.lv/

Skolas direktors: Ināra Ūsīte

Gaigalavas pamatskola dibināta 1894.gadā kā viengadīga skola. Tajā mācījušies 24 skolēni, pirmais skolotājs Konstantīns Nemajunskis.
1925./1926.mācību gadā Gaigalavas sešklasīgajā pamatskolā mācījušies 106 skolēni.
1937.gadā uzcelta jaunā skolas ēka uz vecās muižas pamatiem. Sākotnēji tā bijusi Gaigalavas septiņgadīgā skola. Gaigalavas vidusskolas pirmais izlaidums notiek 1959.gadā, kad skolu absolvē 22 audzēkņi.No 1955.-1991.gadam par vidusskolas direktoriem strādājuši P.Stalīdzāns, V.Klavcāne, V.Petrovska.No 1991.gada skolas direktore Ināra Ūsīte.Ar 2002./2003.mācību gadu Gaigalavas vidusskola reorganizēta par pamatskolu.

Gaigalavas pamatskola īsteno:

  • Pamatizglītības programmu (kods21011111),
  • Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) ( tiek realizēta pēc adreses Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4648)
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).

Skola darbojas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās ievirzes programma „Vizuāli plastiskā māksla.”
Rēzeknes novada Sporta skolas peldēšanas interešu grupā 2.klases skolēni apgūst peldētprasmes, 3.-5.klases skolēniem peldēšanas nodarbības Robežsardzes baseinā, vieglatlētikas treniņgrupa.
Skola iesaistījusies AS ”Latvijas valsts meži” starptautiskās vides izglītības programmā „Izzini mežu” – vides izglītības programmā MAMMADABA MEISTARKLASE, sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību ES struktūrfondu projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” īstenošanā.

Click to listen highlighted text!