Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Skolas iela 3, Gornicas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630

Tālrunis:  64644821

Epasts:  silmalapii@saskarsme.lv

Darba laiks: 7.30 - 17.00

Iestādes vadītāja: Dzintra Smirnova

Izglītības iestādes MISIJA – apkārtējās pasaules, individuālo spēju un sevis izzināšana bērniem  drošā, radošā un mājīgā vidē, nodrošinot individuālo pieeju sagatavojoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mainīgajā vidē.

Izglītības iestādes VĪZIJA  PAR IZGLĪTOJAMO – personība, kura ieklausās, vēro, pēta pasauli, rūpējas un uzņemas atbildību par sevi un apkārtējo vidi, darbojoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi vēlas patstāvīgi iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Izglītības iestādes VĒRTĪBAS cilvēkcentrētā veidā – 

  • Savaldība - uzvedības un emociju izpausmes kontrole un vadība, respektējot savu un citu cilvēku brīvību, kā arī cienot sevi un citus.
  • Centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk.
  • Atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.
  • Gudrība – māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē.

Tiek piedāvātas programmas:

  • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111;
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611;

Izglītības programmās noteikto izglītības saturu izglītojamie apgūst rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

Uzņemšana iestādē notiek visu gadu. Ņemot vērā bērnu vecāku pieprasījumu, iestāde uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.

Mācību valoda: latviešu.

Grupu skaits: Darbojas 5 grupas, dalītas pa vecumposmiem.

Personāla resursi: vadītāja, 8 skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, 1 logopēds, aprūpes māsa un nepieciešamais tehniskais personāls.

Bērnu nokļūšana uz iestādi un atpakaļ uz mājām tiek organizēta ar pašvaldības (bezmaksas) autobusiem pieaugušo pavadībā.

Click to listen highlighted text!