Viļānu vidusskola

Adrese: Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650

Direktors:: Ilze Valeniece

Tālrunis: +371 26991731

Epasts: ilze.valeniece@saskarsme.lv

Informāciju par Viļānu vidusskolas akreditācijām, licencētajām izglītības programmā var uzzināt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) mājas lapas sadaļā "Publiski pieejamā informācija". Saite uz šo vietni ir šeit: VIIS

Viļānu vidusskola dibināta 1953.gada 7. februārī ar toreizējā Viļānu rajona IK lēmumu. Skolā notikuši 62 vidusskolas klašu izlaidumi. Šajos gados skolu absolvējuši 4165 absolventi.

Viļānu vidusskola ir vispārizglītojoša mācību iestāde, kurā mācās 415 skolēni  no dažādām pašvaldībām. Skolā mācību procesā tiek realizētas 8 izglītības programmas. Skola piedāvā iespēju iegūt pamatizglītību jauniešiem pēc obligātā izglītības vecuma, kā arī vidusskolas latviešu mācībvalodas klasēs tiek piedāvāta iespēja iegūt izglītību.

Lai izglītības programmas varētu kvalitatīvi īstenot dzīvē, nepārtraukti tiek pilnveidota un uzlabota skolas materiālā bāze. Skola iesaistās dažādos projektos, tajā skaitā arī starptautiskajos. Skolā ir ierīkotas divas datorklases, pastāvīgs interneta pieslēgums. Skolā darbojas bibliotēka, kurā tiek veidots informācijas centrs, tiek veidota videotēka, ir iekārtota arī lasītava. Skolā strādā psiholoģe, logopēde, darbojas koriģējošās vingrošanas grupas un strādā speciālais pedagogs, sociālais pedagogs un karjeras konsultants.  Skolā ir medicīnas kabinets, moderni izremontēta ēdnīca ar 300 vietām maiņā un sporta zāle.

Skolēni katru gadu sekmīgi piedalās novada mācību priekšmetu olimpiādēs, ar labiem panākumiem startē Rēzeknes novada un reģiona konkursā “Erudīts”. Savas zināšanas un prasmes skolēni parāda, piedaloties starpnovadu apvienotajās zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kā arī Latgales reģiona un valsts konferencēs. Apmēram 80% absolventu ik gadu iestājas augstākajās mācību iestādēs un sekmīgi turpina studijas.

Savas spējas un intereses audzēkņi apliecina, darbojoties skolēnu pašpārvaldē, veidojot skolas avīzi “Kaleidoskops”. Sadarbībā ar pilsētas bērnu bibliotēku tiek izdotas skolēnu literārās jaunrades grāmatas. Bērniem ir iespējas nodarboties ar māksliniecisko pašdarbību: dziedāt korī, dejot tautas vai netradicionālo deju grupās. Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju skolā darbojas Jaunsargu kustība, kur jaunsargu grupa katru gadu iziet teorētisko un praktisko kursu valsts militārās aizsardzības pamatu apgūšanā. Skolēni ir arī aktīvi sporta sacensību un turnīru dalībnieki, kur parasti cīnās par godalgotajām vietām un stabili tās iegūst Rēzeknes novada apvienoto sacensību mērogā.

Skolas dzīve nav iedomājama arī bez tradicionālajiem pasākumiem, tie ir šādi: Mācību gada pirmā diena, Valsts proklamēšanas gadadienas svinēšana, Ziemassvētku pasākums, absolventu salidojums, žetonu vakars, tuvāko kaimiņu skolu 9. klašu skolēnu sadraudzības vakars, nākamo 1.klases skolēnu iepazīstināšana ar skolu, Mātes dienas atzīmēšana, solistu konkurss “Lakstīgala”, netradicionālo deju konkurss, mācību gada noslēguma svinīgā līnija, 9. un 12.klašu izlaidumi.

Skolai ir ilgstoša sadarbība ar Ludzas pilsētas ģimnāziju, Varakļānu vidusskolu, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas  pedagoģijas fakultāti un Preiļu novada skolām. Skolas materiālās bāzes papildināšanai skolai ir daudz palīdzējuši sponsori un atbalstītāji, bet visveiksmīgākā sadarbība ir izveidojusies ar „Gnosjo Hjalper” Kristīgo misiju Zviedrijā.

Skolas apkārtnē ir labiekārtota skolas plašā teritorija - uzbūvēti celiņi, bruģis, ierīkotas daudzveidīgas puķu dobes, atpūtas soliņi. Skolas apkārtne ir sevišķi pievilcīga puķu ziedēšanas laikā.

Skola nav tikai mācību iestāde, bet ir kļuvusi par kultūras centru, ko ik gadus apmeklē vairāki viesi un tūristi no visas Latvijas un ārzemēm.

Skolā bieži notiek dažādas kultūras un sabiedriskās aktivitātes ar rakstnieku, mākslinieku, politiķu, kā arī folkloras kopu piedalīšanos.

Skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās arī pasākumos ārpus skolas, paši ir to iniciatori, izstrādā un īsteno projektus.

Izglītības iestāde pēdējo gadu laikā ir vispusīgi atjaunota un modernizēta: aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām un mācību līdzekļiem, izveidota ērta mācību un sadzīves vide, skaisti sakopta apkārtne.

Laikā no 2007. līdz 2022.gadam īstenoti šādi infrastruktūras uzlabošanas projekti: Valsts un pašvaldības finansētā skolas dabaszinātņu kabinetu aprīkošana, skolas ēdnīcas renovācija, sanitāro mezglu kapitālais remonts, jumtu atjaunošana, pilnībā renovēts skolas galvenās ēkas 4.stāvs.  Mācību telpas ir aprīkotas ar bezvadu internetu.

Skolā darbojas ESF projekts “PuMPuRS”, ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekts “Sporto visa klase” , projekts “Veselību veicinoša skola” , projekts Erasmus + “Integra” un kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma”.

Ņemot vērā Latgales lauku iedzīvotāju sociāli ekonomisko stāvokli, Latgales lauku jauniešiem ir būtiski nodrošināt kvalitatīvu izglītību, pēc iespējas samazinot tās izmaksas ģimenei. Viļānu vidusskolas apsaimniekošanā ir 0,5ha zemes. 

Skolai ir konstruktīva un mērķtiecīga sadarbība ar novada pašvaldību. Ņemot vērā pieejamos resursus, ik gadu rūpīgi tiek plānots skolas budžets, lai turpinātu attīstīt drošu, ērtu un laikmeta prasībām atbilstošu mācību un darba vidi.

2011.gadā skolai ir piešķirts VISC inovatīvās pieredzes skolas statuss.

Domājot primāri par izglītības kvalitāti, savam kolektīvam esam piesaistījuši kompetentus, radošus un mūsdienīgus pedagogus, no kuriem 75% ir šīs skolas absolventi. Tie ir skolotāji - personības, kas ne vien māca priekšmetu, bet arī palīdz bērnu un jauniešu sociālajai un kulturālajai izaugsmei.

Par Viļānu vidusskolas direktoru no 1986.gada  līdz 2023. gada 29.decembrim bija  Pēteris Tretjuks. No 2024.gada 1.janvāra skolas direktore Ilze Valeniece

Click to listen highlighted text!