Saistošo noteikumu projekti

Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu

Publicēts 08.03.2022

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā

Publicēts 02.03.2022

Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu

Publicēts 16.02.2022

Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā

Publicēts 10.02.2022

Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai

Publicēts 10.02.2022

Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

Publicēts 09.02.2022

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

Publicēts 04.02.2022

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

Publicēts 04.02.2022

Prasības regulējamā Lubāna ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu

Publicēts 21.01.2022

Prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu

Publicēts 21.01.2022

Click to listen highlighted text!