Rēznas pamatskola

Adrese: Skolas iela 2, Stoļerova, Stoļerovas pagasts., Rēzeknes novads, LV – 4642

Tālrunis:  64644170

Epasts:  rezna@saskarsme.lv

Skolas direktors: Anatolijs Kozlovskis

Epasts: anatolijs.kozlovskis@saskarsme.lv

Skola dibināta: 1908. gadā

Izglītības programmas:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (IP kods: 1011111)
 • Pamatizglītības programma (IP kods: 21011111), akreditēta līdz 01.04.2020.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (IP kods: 21015511), akreditēta līdz 01.04.2020.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (IP kods: 21015811)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods: 21015611), akreditēta līdz 01.04.2020.

Mācību valoda: latviešu

Skolēnu skaits 2016./2017 m.g.: 92 , pirmsskolā: 22 audzēkņi

Skolā mācās bērni no Rēzeknes novada Stoļerovas, Čornajas un Griškānu pagastiem, kā arī no Ludzas novada Pureņu un Ņukšu pagastiem

Grupu skaits pirmsskolā: divas

 • jauktā vecuma (1,5 – 4 gadu) latviešu grupa,
 • 5 – 6 gadu vecuma latviešu grupa.

Pedagogi:

 • Anatolijs Kozlovskis – skolas direktors, sociālās zinības, informātika
 • Veneranda Senkāne – direktora vietniece, matemātika
 • Irēna Batare – latviešu valoda un literatūra, klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja
 • Ināra Ameļko – sākumskolas klašu skolotāja, ģeogrāfija, vizuālā māksla, sākumskolas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
 • Ilona Butkāne – angļu valoda, mūzika, mūzika pirmskolā
 • Jekaterina Gudkova – krievu valoda
 • Regīna Ratnika – latviešu valoda un literatūra, skolas biblotekāre
 • Ināra Anča – sākumskolas klašu skolotāja
 • Ingrīda Laduse – sākumskolas klašu skolotāja, bioloģija, ķīmija
 • Inga Katkovska – sākumskolas klašu skolotāja, vēsture, sociālās zinības
 • Antoņina Kozlovska – dabaszinības, vizuālā māksla
 • Silvija Pranča – matemātika, fizika, mājturība, tautas deju skolotāja
 • Edgars Ančs – sports, mājturība
 • Ārija Seņkāne – pirmskolas skolotāja
 • Irīna Rampāne – pirmskolas skolotāja
 • Anastasija Iļjina – pirmskolas skolotāja
 • Aljeta Korošenko – logopēde, pirmsskolas logopēde
 • Valentīna Platonova – psiholoģe

Skolā darbojas pagarinātās dienas darba grupa 1. – 4. klašu skolēniem

Tradicionālie interešu izglītības pulciņi: tautas deju kolektīvs ,,Rēzna’’, radošā mākslas darbnīca ,,Prieks’’, meiteņu vokālais ansamblis, latgaliešu kultūras kopa ,,Oubuļeiši’’, dramatiskais pulciņš, lietišķās mākslas pulciņš, sporta: basketbola, florbola pulciņi, tūrisma pulciņš.

Tehnisko darbinieku skaits: skolā – 8 (telpu apkopējas, pavāres, virtuves strādniece, garderobiste-sētniece, remontstrādnieks), pirmskolā – 2 skolotāja palīgi, veļas pārzine un apkopēja.

Skolas moto: Attīstībai un izaugsmei, sekmīgai izglītības turpināšanai!

Click to listen highlighted text!