Rēznas pamatskola

Adrese: Skolas iela 2, Stoļerova, Stoļerovas pagasts., Rēzeknes novads, LV – 4642

Tālrunis:  64644170

Epasts:  rezna@saskarsme.lv

Skolas direktors: Anatolijs Kozlovskis

Epasts: anatolijs.kozlovskis@saskarsme.lv

Skola dibināta: 1908. gadā

Izglītības programmas:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (IP kods: 1011111) , akreditēta līdz 01.04.2026.
 • Pamatizglītības programma (IP kods: 21011111), akreditēta līdz 01.04.2026.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods: 21015611), akreditēta līdz 01.04.2026.

Mācību valoda: latviešu

Skolā mācās bērni no Rēzeknes novada Stoļerovas, Čornajas un Griškānu pagastiem, kā arī no Ludzas novada Pureņu un Ņukšu pagastiem.

Grupu skaits pirmsskolā: divas

 • jauktā vecuma (1,5 – 4 gadu) latviešu grupa,
 • 5 – 6 gadu vecuma latviešu grupa.

Pedagogi:

 • Anatolijs Kozlovskis – skolas direktors, sociālās zinības, datorika
 • Veneranda Senkāne – direktora vietniece, matemātika
 • Ilona Butkāne – angļu valoda, mūzika, mūzika pirmskolā
 • Jekaterina Gudkova – krievu valoda
 • Regīna Ratnika – latviešu valoda un literatūra, skolas biblotekāre
 • Ināra Anča – sākumskolas klašu skolotāja
 • Ingrīda Laduse – sākumskolas klašu skolotāja, bioloģija, ķīmija,  dabaszinības
 • Anita Tkačova – ģeogrāfija
 • Ināra Kovaļevska – vēsture
 • Nikita Bašmakovs – sports un veselība
 • Silvija Pranča – matemātika, fizika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, tautas deju skolotāja, klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja
 • Jūlija Sprukte – pirmskolas skolotāja
 • Daina Useniece – pirmskolas skolotāja

Skolā darbojas pagarinātās dienas darba grupa 1.–4. klašu skolēniem, skolas telpas savienotas ar Stoļerovas saietu namu. 2023. gadā skolas ēka ir renovēta saskaņā ar mūsdienu energoefektivitātes paaugstināšanas nosacījumiem.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • rotaļgrupa 3-4 gadīgiem bērniem;
 • interešu izglītība: tradicionālie interešu izglītības pulciņi: tautas deju kolektīvs, "Rēzna", teātra pulciņš ,"Zīļuks", interešu izglītības programma – pulciņš ,,Es – uzņēmējs’, dramatiskais pulciņš, sporta: florbola pulciņi, tūrisma pulciņš.
 • mūsdienīgi aprīkotas mācību telpas;
 • iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē;
 • iespēju apmeklēt vasaras nometnes;
 • bezmaksas mācību grāmatu un mācību līdzekļu lietošana visos mācību priekšmetos;
 • pagasta iedzīvotājiem pieejamu sporta nodarbību apmeklēšana plašā, nodarbībām pielāgotā sporta zālē, sporta laukumā.
 • 2. un 3. klases skolēniem apgūt peldēšanas prasmes;
 • brīvpusdienas,
 • darbošanās Stoļerovas jauniešu centrā.

Tehnisko darbinieku skaits: skolā – 8 (telpu apkopējas, pavāres, virtuves strādniece, remontstrādnieks), pirmskolā – 2 skolotāja palīgi, veļas pārzine un apkopēja.

Skolas misija – attīstībai un izaugsmei, sekmīgai izglītības turpināšanai!

Skolas vīzija  par izglītojamo – Skola, kurā atbalsta skolēnu spēju un talantu attīstību, nodrošina katra personīgo izaugsmi, kurā visi mācās, lai sasniegtu savus un kopīgos mērķus. Rēznas pamatskola kā pamatskola laukos – garants pamatizglītības ieguvei savu māju tuvumā!

Skolas kā izglītības iestādes kvalitātes mērķi –  pielietojot 5 caurviju principu: mācību saturs, vērtēšana, metodika, plānošana, sadarbība ar vecākiem, īstenot uz vispusīgi attīstīta un lietpratīga skolēna balstītu pamatizglītības saturu. Skola – drošā vidē, izmantojot pieejamos resursus, skolo un audzina pēc iespējas labāku sabiedrības locekli.

Skolas vērtības – cieņa, sadarbība, mērķtiecība.

Click to listen highlighted text!