Izglītība

Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu karte

Interaktīvā skolu karte

Slaids1

Rēzeknes novada teritorijā darbojas 40 izglītības iestādes un to struktūrvienības, kas nodrošina iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību. Kopējais piedāvāto izglītības programmu skaits ir 28. Novada izglītības iestādēs ir salīdzinoši neliels izglītojamo skaits, līdz ar to ir iespēja veltīt resursus katra skolēna personības izpētei un izaugsmes atbalstam.


Rēzeknes novadā:

• 16 vispārizglītojošās skolas: 7 pamatskolas, 6 vidusskolas , 3 internātpamatskolas.
• četrām skolām ir struktūrvienības,
• 17 pirmsskolas izglītības iestādes,
• 7 skolās ir pirmsskolas grupas,
• 1 bērnu un jauniešu sporta skola;
• 1 bērnu mūzikas skola Maltā;
• 1 bērnu mākslas skola Nautrēnos (Ludzas filiāle).

Novada pašvaldības administrācijas ēkā Rēzeknē atrodas Izglītības pārvalde. Te darbojas arī Izglītības atbalsta centrs, kur pedagogi, vecāki un bērni var saņemt speciālā pedagoga, logopēda, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas par bērnu un jauniešu izglītošanas un attīstības jautājumiem.

Novadā ir izveidota Pedagoģiski medicīniskā komisija (Nolikums), kas veic atsevišķu skolēnu pedagoģiski psiholoģisko pārbaudi, lai izvērtētu bērna spējas un sniegtu atzinumu par ieteicamo izglītības programmu. Komisija pieņem arī lēmumus par skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem, nosaka mājas apmācību.

1. SEPTEMBRIS SKOLU SKAITS SKOLĒNU SKAITS
2017. 16 2241
2016. 16 2404
2015. 17 2562
2014. 17 2621
2013. 18 2659
2012. 18 2773
2011. 18 2930
2010. 18 3026
2009. 18 3273
Mācības 1. klasē uzsāka 128 bērni, savukārt 10. klasē – 132
Vidusskolēnu skaits – 347

Pirmsskolas vecuma bērni: 909, no tiem 5-6 gadus veci – 350

Pirmsskolas izglītības iestādē bērnus uzņem no 1,5 gadu vecuma. Īpašos gadījumos no 1 gada vecuma