Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”

Publicēts: 11.03.2021

Atjaunots: 06.10.2022

Projekta apraksts

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta apraksts:

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Mērķgrupa:
 • Vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī 1.-4. klases izglītojamie no 2021./2022. m.g. 1. semestra;
Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
 • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • iespēju iesaistīties jauniešu NVO projektos pašvaldībās.
Ko iegūst pedagogi?
 • iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
 • profesionālās kompetences pilnveidi;
 • seminārus;
 • supervīzijas;
 • darbnīcas;
 • konferences;
 • metodiskos atbalsta līdzekļus;
 • sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.
Projekta īstenošanas laiks

03.2017.–12.2023.

Turpinot 2022./2023. mācību gadā  realizēt ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)   Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs plāno īstenot 100 individuālos atbalsta plānus, atbalstu saņems 100 skolēni.

Katram skolēnam, balstoties uz skolēna vajadzībām, tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. Plānā tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai. Galvenais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir grūtības mācību satura apguvē, iekavēta mācību satura apguve, zemi mācību sasniegumi un valodas barjera.

Skolēni saņems individuālas konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, Krievu valodā, bioloģijā un citos mācību priekšmetos. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniegs skolēniem atbalstu gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē.

Projekta ietvaros skolēni var iesaistīties arī Jaunatnes iniciatīvu projektos, kas, izmantojot dažādas neformālās izglītības aktivitātes, palīdz uzrunāt un atbalstīt priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus

Kontaktpersona:

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes IAC sociālais pedagogs
e-pasts: lilija.sodnaka@saskarsme.lv
Tālr.: +371 64607196, mob. +371 28317554

Aktualitātes

30.01.2023

Noslēdzies jaunatnes iniciatīvas projekts “Video nodarbību organizēšana Rēzeknes novadā”

Lasīt vairāk

21.02.2022

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Lasīt vairāk

24.01.2022

Īstenots jaunatnes iniciatīvas projekts “Tehniskās video jaunrades nodarbību organizēšana Rēzeknes novada jauniešiem”

Lasīt vairāk

28.07.2021

Turpinās ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Lasīt vairāk

30.06.2021

Biedrība “CITRONS” sadarbībā ar “PuMPuRS” realizē iniciatīvu projektu

Lasīt vairāk

08.05.2021

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Lasīt vairāk

18.01.2021

Aizvadītā gada nogales aktivitātes Rogovkas jauniešu centrā

Lasīt vairāk

08.01.2021

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes

Lasīt vairāk

11.11.2020

Veiksmīgi realizēts jaunatnes iniciatīvas projekts “Prieks būt dabā”

Lasīt vairāk

17.03.2020

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Lasīt vairāk

06.03.2020

Projekts “PuMPuRS” – atbalsts skolēniem nepamest mācības

Lasīt vairāk

 • 1
 • 2
Click to listen highlighted text!