Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”

Publicēts 11.03.2021

Projekta apraksts

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta apraksts:

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Mērķgrupa:
 • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;
 • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).
Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
 • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • speciālā transporta izdevumu kompensācijas;
 • iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.
Ko iegūst pedagogi?
 • iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
 • profesionālās kompetences pilnveidi;
 • seminārus;
 • supervīzijas;
 • darbnīcas;
 • konferences;
 • metodiskos atbalsta līdzekļus;
 • sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.
Projekta īstenošanas laiks

03.2017. – 12.2022.

Kontaktpersona:

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes IAC sociālais pedagogs
e-pasts: lilija.sodnaka@saskarsme.lv
Tālr.: +371 64607196, mob. +371 28317554

Aktualitātes

28.07.2021

Turpinās ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017. gada 15. septembrī Rēzeknes novada pašvaldība parakstīja līgumu par sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ESF  projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas

Lasīt vairāk

30.06.2021

Biedrība “CITRONS” sadarbībā ar “PuMPuRS” realizē iniciatīvu projektu

No 2020. gada 15. augusta līdz 2021. gada 31. maijam norisinājās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistes jaunatnes iniciatīvu projekts

Lasīt vairāk

08.05.2021

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Rēzeknes novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021. gada 10. maija iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus

Lasīt vairāk

18.01.2021

Aizvadītā gada nogales aktivitātes Rogovkas jauniešu centrā

Kaut arī Covid-19 pandēmijas dēļ tika noteikti arvien stingrāki pulcēšanās ierobežojumi, 2020. gada nogale  Rogovkas jauniešu centra jauniešiem tomēr ir

Lasīt vairāk

08.01.2021

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to

Lasīt vairāk

11.11.2020

Veiksmīgi realizēts jaunatnes iniciatīvas projekts “Prieks būt dabā”

Biedrība “SEDNA” sadarbībā ar J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāli un Nautrēnu vidusskolu veiksmīgi realizēja jaunatnes iniciatīvas projektu “Prieks būt

Lasīt vairāk

08.10.2020

“PuMPuRS” aktivitātes Kaunatas vidusskolā

Skola ieņem nozīmīgu lomu skolēnu dzīvē, bet arī apkārtējā vide ietekmē motivāciju, attieksmi, noskaņojumu. Tāpēc ļoti nozīmīgas ir projekta “Atbalsts

Lasīt vairāk

17.03.2020

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Rēzeknes novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 17. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus

Lasīt vairāk

06.03.2020

Projekts “PuMPuRS” – atbalsts skolēniem nepamest mācības

Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kura mērķis – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi

Lasīt vairāk

30.01.2020

Biedrība “LOBS” noslēdz ES fonda jaunatnes iniciatīvas projektu

Biedrība “LOBS” noslēdz otro Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros īstenoto jaunatnes iniciatīvas projektu

Lasīt vairāk

30.01.2020

Biedrība “LOBS” noslēdz ES fonda jaunatnes iniciatīvas projektu

Biedrība “LOBS” noslēdz otro Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros īstenoto jaunatnes iniciatīvas projektu

Lasīt vairāk

11.09.2019

Kā palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācīties?

Katrā skolā ir skolēni, kuriem ir grūtības mācīties. Vai iespējams kaut ko mainīt? Jā, ir iespējams. Daudzu skolu pieredze to

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!