Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”

Publicēts: 11.03.2021

Atjaunots: 06.10.2022

Projekta apraksts

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta apraksts:

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Mērķgrupa:
 • Vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī 1.-4. klases izglītojamie no 2021./2022. m.g. 1. semestra;
Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
 • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • iespēju iesaistīties jauniešu NVO projektos pašvaldībās.
Ko iegūst pedagogi?
 • iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
 • profesionālās kompetences pilnveidi;
 • seminārus;
 • supervīzijas;
 • darbnīcas;
 • konferences;
 • metodiskos atbalsta līdzekļus;
 • sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.
Projekta īstenošanas laiks

03.2017.–12.2023.

Turpinot 2022./2023. mācību gadā  realizēt ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)   Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs plāno īstenot 100 individuālos atbalsta plānus, atbalstu saņems 100 skolēni.

Katram skolēnam, balstoties uz skolēna vajadzībām, tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. Plānā tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai. Galvenais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir grūtības mācību satura apguvē, iekavēta mācību satura apguve, zemi mācību sasniegumi un valodas barjera.

Skolēni saņems individuālas konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, Krievu valodā, bioloģijā un citos mācību priekšmetos. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniegs skolēniem atbalstu gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē.

Projekta ietvaros skolēni var iesaistīties arī Jaunatnes iniciatīvu projektos, kas, izmantojot dažādas neformālās izglītības aktivitātes, palīdz uzrunāt un atbalstīt priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus

Kontaktpersona:

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes IAC sociālais pedagogs
e-pasts: lilija.sodnaka@saskarsme.lv
Tālr.: +371 64607196, mob. +371 28317554

Aktualitātes

30.01.2020

Biedrība “LOBS” noslēdz ES fonda jaunatnes iniciatīvas projektu

Lasīt vairāk

30.01.2020

Biedrība “LOBS” noslēdz ES fonda jaunatnes iniciatīvas projektu

Lasīt vairāk

11.09.2019

Kā palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācīties?

Lasīt vairāk

25.07.2019

Biedrība “EDEDE” sadarbībā ar “PuMPuRS” realizē iniciatīvu projektu

Lasīt vairāk

04.07.2019

Rēzeknes novada pašvaldība jau otro gadu īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu PuMPuRS – skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai

Lasīt vairāk

10.06.2019

Lai palielinātu jauniešu motivāciju turpināt izglītību

Lasīt vairāk

27.05.2019

Izsludināts atklāto projektu konkurss ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos.”

Lasīt vairāk

26.09.2018

Jaunatnes iniciatīvu projekti mācību motivācijas palielināšanai

Lasīt vairāk

 • 1
 • 2
Click to listen highlighted text!