SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”

Adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Tālruņi: 64631056 (kase, lietvedība), 26364437 (ja notikusi avārijas situācija)
E-pasts: maltasdzksu@maltasdzksu.lv

Waze
Nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” (Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”), reģ. Nr. 42403000932

Juridiskā adrese

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese

https://www.maltasdzksu.lv/index.php

Pamatkapitāla lielums:

370930.00 EUR

Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” (Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”) ir dibināts 1991. gada 7. novembrī, kopš 21.10.2004. uzņēmums ir reģistrēts vienotā uzņēmumu komercreģistrā ar Nr.24203000932. Visas uzņēmuma kapitāldaļas 100% pieder Rēzeknes novada domei. Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām, kas atrodas Rēzeknes novada Maltas un Lūznavas pagasta administratīvajā teritorijā.

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” (Pašvaldības SIA Maltas DZKSU) sniedz sekojošus komunālos pakalpojumus:

 • dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un sadale;
 • notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
 • siltumapgāde (apkure un karstā ūdens sagatavošana);
 • atkritumu saimniecība;
 • mājsaimniecības uzturēšana;
 • citi pakalpojumi (traktortehnikas pakalpojumi, tehnisko noteikumu sagatavošana, juridiskām personām tiek sniegti pakalpojumi sīku remontdarbu – santehniķa, elektriķa pakalpojumu veidā utml.).
  Saskaņā ar LR UR Lēmumu Nr.16-10/92372 no 26.05.2015. reorganizācijas procesā pie pašvaldības SIA Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma tika pievienots SIA ‘’Rūķis L’’.

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2022.-2027. g.

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2021. g.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Mērķu īstenošanas rezultāti 2022:

 1. Rīcības plāns I ceturksnis
 2. Rīcības plāns II ceturksnis
 3. Rīcības plāns III ceturksnis
 4. Rīcības plāns IV ceturksnis

Mērķu īstenošanas rezultāti 2020

Mērķu īstenošanas rezultāti 2019

Mērķu īstenošanas rezultāti 2018

Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā

Informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldības budžetā 2022. gadā
Informācija par veiktajām iemaksām
Dividendes
Informācija par veiktām iemaksām valsts un pašvaldības budžetā (EUR) 2020
Dividendes 2020

Informācija par veiktām iemaksām valsts un pašvaldības budžetā 2021.gadā

Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Projekta līdzfinansējums
Iemaksas pamatkapitāla palielināšanai
Projekta līdzfinansējums 2020

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie)

Peļņas/zaudējumu aprēķins, bilance – 1. cet.
Operatīvā bilance 2020.30.06.
Peļņas/zaudējumu aprēķins 2020.g.2.cet.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada 3. cet.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada 4. cet.
Operatīvā bilance 2021.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2021. g.1.cet.

Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati

2022. gads
2021. gads
2020. gads
2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads

Informācija par īpašuma struktūru

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” (Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”) dibinātājs ir viens dalībnieks: Rēzeknes novada pašvaldība. Rēzeknes novada pašvaldībai pieder 370930 (trīs simti septiņdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit) kapitāla daļas. Ieguldījums sastāda 100% no kopējā kapitāla. Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.

Informācija par organizatorisko struktūru

Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška
https://maltasdzksu.lv/index.php/par-uznemumu/struktura

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” (Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”) kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu. Uzņēmums neveic dāvināšanu (ziedošanu).

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” (Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”) nav saņēmis ziedojumus un dāvinājumus.

Informācija par iepirkumiem

https://maltasdzksu.lv/index.php/iepirkumi

Cita nozīmīga informācija

https://maltasdzksu.lv

Statūti

Statūti 2020.

Nolikumi
Līgumi

Deleģējuma līgums ar SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Maltas pagastā

Valdes loceklis

Saskaņā ar SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” (pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”) 2016. gada 11. jūlija dalībnieku sapulces lēmumu uz 5 (pieciem) gadiem par valdes locekli ir iecelts Jānis Kravalis. 
Izglītība:
2002. – 2004.: Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultātes sociālo zinātņu maģistrantūrā ar specializāciju – vadības zinātnes.
Profesionālā darba pieredze:
• Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Latgales reģiona nodaļa. Nodaļas vadītājs.
• „Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulators” Padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs.
• „Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulators” Padomes loceklis.
• BO VAS VOVAA filiāle “Ziemeļlatgales slimokase” auditors.
• VOAVA Latgales nodaļas ekonomists.
• VOVAA Ziemeļlatgales nodaļas ekonomists.

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi

Dalībnieku sapulce 2022. g.
Dalībnieku sapulces 2021. g.
Dalībnieku sapulces 2020.g.
Dalībnieku sapulces (2015.-2019.g.)

Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu

Publiskojamā informācija
Valdes locekļa atalgojums
Publiskojamā informācija

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1. SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” ( Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”) ziedošanas gadījumā rīkosies atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. pantā, 11. pantā un 12. pantā noteiktajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumiem Nr. 535 Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu slēgs finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) tipveida līgumu.

2. SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” (Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”) ziedojuma pieņemšanas gadījumā rīkosies atbilstoši likuma par Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 14. pantā noteiktajam un slēgs ziedojuma līgumu.

Lēmums par SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" (pašvaldības SIA ,,Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” ) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Lēmums 

Click to listen highlighted text!